Дейност

 • Обучение и възпитание на децата, което се провежда на книжовен български език.
 • Овладяване на общите основи и закономерности в човешкото познание.
 • Усвояване и формиране на общочовешки и национални ценности, добродетели и култура.
 • Развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби.
 • Духовно, физическо и социално развитие и здравословен начин на живот. 
 • Изграждане на свободна, морална и инициативна личност, която като български гражданин уважава законите, правата на другите, техния език, религия и култура.
 • Детската градина не допуска при прилагане на образователния процес, налагането на идеологически и религиозни доктрини на децата, както и дискриминация на основата на пол, народност, етническа принадлежност и религия.
 • Детската градина, съвместно с финансиращия орган осигуряват обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата.

        

    Учебната година в ДГ „Пролет“ започва на 15 септември и е с продължителност 12 месеца. Включва учебно /от 15.09. –  до 31.05./ и неучебно време. Учебното време се организира в педагогически ситуации. Броят и продължителността им се определят с Държавния образователен стандарт за предучилищното образование. Процесът на възпитание и образование в ДГ „Пролет“ е подчинен на прилагането на Програмна система като част от Стратегията за развитието на детската градина, и която съответства на изискванията на Държавния образователен стандарт за предучилищното образование.

В Програмната система се включват:

 • подходи и форми на педагогическо взаимодействие;
 • разпределение на формите на педагогическо взаимодействие;
 • тематично разпределение за всяка възрастова група;
 • механизъм на взаимодействие между участниците в предучилищното образование.

     

Основната форма на педагогическо взаимодействие е педагогическата ситуация, която протича предимно под формата на игра.

     Образователната дейност в ДГ „Пролет” гр. Харманли е организирана по образователни направления и съответни теми. Работата по темите приключва с празници, на които децата демонстрират наученото.

     При заявено желание на родителите и срещу заплащане има осигурени условия на територията на ДГ, за организиране на педагогически дейности, които не са дейност на детската градина.

      В ДГ „Пролет” гр. Харманли има приемственост, между детска ясла, детската градина и началното училище. Това позволява по-пълноценно да се организира образователния процес на децата още в предучилищна възраст  да се изгради ценностна система, която да формира потребността им от знания.

Проекти


Екипът на ДГ“Пролет“ придобива все по-голяма увереност в работата по проекти и национални програми:

Осъществен проект в рамките на Националната кампания „За чиста околна среда“ на тема „Обичам природата – и аз участвам“ – 2016 година.

Темата на спечеления проект е: „ОТ ВСИЧКО НАЙ-ОБИЧАМ СРЕД ПРИРОДАТА ДА ТИЧАМ.”

През 2019/2020 учебна година,  за  втори пореден път, се реализира проект по НК „Чиста околна среда“ под надслов „ДЕЦАТА НА ДГ“ПРОЛЕТ“-ДЕЦА НА ПРИРОДАТА“.
 
Проект за подпомагане на физическата култура и спорт и определяне на диференцирани размери на парични средства – финансира се от МОН всяка финансова година съгласно ПМС 129, а от 2021г. – ПМС 46. Проектите се разработват ежегодно.

Схема „Училищен плод“ – Работи се от началото на учебната 2013/2014 година.

Схема „Училищно мляко“ – Работи се от началото на учебната 2017/2018 година.

Работата по двете схеми продължава. Те се прилагат с цел подобряване на хранителните навици на децата, чрез повишаване консумацията на плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти, при спазване на здравните изисквания. Прилагането на схемите за предоставяне на плодове и зеленчуци, и на мляко и млечни продукти в учебните заведения се финансира от Европейския фонд за гарантиране на земеделието, както и от държавния бюджет.


Осъществен проект по Национална програма „Модернизация на материалната база в училище”Модул „Подобряване на училищната среда” – 2014г. – обхваща дейности за обновяване на учебно-техническото оборудване и обзавеждане на учебни стаи, кабинети , подмяна на училищно обзавеждане и подови настилки в сградите на общинските и държавни училища, самостоятелните общежития и детските градини,в които има предучилищни групи. Срок на проекта – ноември 2014г.

Проект „Квалификация на педагогическите специалисти” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” – 2012-2013-2014г. Ръководител на програмата е МОН.

По НП „ИКТ в предучилищното и училищното образование“ за 2016/2017уч. година –  получено мултимедийно оборудване; за 2019/2020 уч.година – получен преносим компютър. Програмата се финансира от МОН.

Проект BG05M2OP001-2.010„Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСИФ.

През 2019 година стартира международен проект  по Програма „Еразъм +“ в ДГ „Пролет“ „Capacity Building for Preschools“ / „Изграждане на капацитет на предучилищните институции“. Координатор на проекта е ДГ “Пролет“, а партньори са Гърция, Молдова, Португалия и „КИСА“ ЕООД. Основна цел на проекта: изграждане на капацитета на администратори и учители в предучилищните институции в няколко теми: проекти на ЕС; Рамка на образованието и грижите в ранна детска възраст; съхранение и подкрепа на традициите на предучилищно ниво на образование; социално включване на деца с увреждания и деца в неравностойно положение. Проектът е финансиран от Европейския съюз и ще бъде реализиран през периода от 2019 до 2021г. чрез срещи и обучения във всички страни партньори.

От 02.01.2023г. стартирахме дейностите по втория международен проект по Програма „Еразъм+“, които ще завършат на 02.01.2025г. Нашата детска градина отново е координатор на проекта, а партньори са „Асоциация за подпомагане на имигранта „РИЛА“, гр.Бургос, Испания, „Българо – италиански културен център“, гр.Салерно, Италия, ДГ“Васил Левски“, гр.Карлово и „КИСА“ ЕООД. Целта е да надградим на капацитета на персонала в партньорските организации, като продължение на работата по първия проект по тази Програма. Реализирането на дейностите ще допринесе за повишаване на дигиталната компетентност на учителите, чрез съвместно обучение и разработка на дигитални образователни продукти. Ще продължим работата, свързана със запазване и подкрепа на българските традиции, обичаи и фолклор, като важен инструмент в предучилищното образование.


През учебната 2019/2020 година ДГ „Пролет“ ще работи  по проект по НП“Успяваме заедно“. Целта на проекта е създаване на благоприятни условия за социална адаптация на детето при постъпване в детска градина, чрез които ще се постигне удовлетворяване на водещата социална потребност от сигурност в новата ситуация.Проектът се финансира от МОН. През учебната 2020/2021 година, ДГ „Пролет“ отново ще  работи  по проект по НП “Успяваме заедно“. По Модул 1 „Хубаво е в детската градина“ ще се работи за адаптация на детето при постъпване в детска градина. По Модул 3 „Обединени за качествено предучилищно образование“ ДГ“Пролет“ ще бъде партньор на ДГ“Васил Левски“, гр. Карлово. Целта на проекта е проучване историята, празниците, обичаите и традициите на населеното място, където се намира детската градина и тяхното съхранение, и предаване на бъдещите поколения. И през учебната 2021/2022 година, за поредна година ДГ „Пролет“ ще  работи  по проект по НП “Успяваме заедно“. 

През 2022/2023 учебна година детската градина ще работи по иновативен проект по НП “Хубаво е в детската градина“. Реализирането на  дейностите по проекта ще спомогне за изграждането на трайни навици и култура за здравословен начин на живот и  превръщането тези навици в част от ежедневието на децата и техните родители.

По НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“ , Модул 5 „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“- 2022 , ДГ“Пролет“ беше одобрена за закупуване на оборудване и обзавеждане на външната площадка по БДП в двора на детската градина. Бяха закупени подвижен светофар, комплект от 10 броя пътни знаци, 12 сигнално-предпазни жилетки, един велосипед, каска за велосипедиста, стоп-палка и 10 броя конуси. Оборудването ще бъде използвано при провеждане на задължителните учебни ситуации и откритите практически моменти по БДП, което ще допринесе за формиране на знания и умения за безопасно  поведение, запознаване с правилата за безопасно движение и възпитаване на съвременна транспортна култура.

Проект:„Работилница за родители – да пораснем заедно“, финансиран от УНИЦЕФ България. Целта на проекта е да се обогатят знанията на родителите, за отглеждане и общуване с най-малките деца и разширяване познанията им детското развитие.

НП „Нестле за по-здрави деца“ – Образователната програма  е насочена към изграждане на едно по-здраво поколение. Тя има за цел да насърчи балансираното хранене и активния начин на живот при децата на възраст между 3 и 12 години, предоставяйки забавни и интерактивни уроци за училища и детски градини в цяла България.

Допълнителни дейности

В ДГ“Пролет“ се осъществяват допълнителни образователни дейности, срещу заплащане от родителите. Те се определят с решение на Педагогическия съвет и след провеждане на Конкурсна процедура.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ ОТ РОДИТЕЛИТЕ:   

 • Английски език
 • Народни танци