Документи

Годишен план за дейността на ДГ“Пролет“ за учебната 2023/2024г.

Мерки за повишаване качеството на образование в ДГ „Пролет” за учебната 2023-2024г.

План за квалификационна дейност през учебната 2023/2024 година.

План за „Празници и развлечения“ в ДГ„ Пролет“ през 2023/2024 учебна година

Разпределение на формите на педагогическо взаимодействие и дневен режим при целодневна организация в учебно време от 15.09.2023 г. до 31.05.2024 г. в първа, втора, трета, четвърта възрастова група за учебната 2023-2024г.

Правилник за устройството и дейността на ДГ „Пролет“.

План за работа на методическо обединение за квалификационна дейност в детската градина през учебната 2022 /2023 година

План – програма за безопасност на движението по пътищата на ДГ „Пролет“ за учебната 2023/2024 г.

Програма за превенция и закрила на деца в риск от насилие и образователна интеграция на деца.

Програма за превенция на преждевременно напускане и нередовно посещение на детската градина.

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата от уязвими групи.

Разпределение на формите на педагогическо взаимодействие за учебната 2022-2023г.

Стратегия за развитие на ДГ „Пролет“.

План за действие и финансиране на стратегията за развитие на ДГ „Пролет“.

Програмна система.

Етичен кодекс

Предоставяни услуги:

     С Решение №704 на Министерски съвет от 05.10.2018 г., правителството одобри пакет от мерки за трансформация модела на административното обслужване.В тази връзка и съгл.чл.28 от Административнопроцесуалния кодекс и чл.16 от Наредбата за администраивното обслужване, Детска градина  „Пролет“ предоставя следните обществени услуги:

• Информация за издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детската градина, извършваща задължително предучилищно образование

•  Издаване на дубликат на документ за степен на образование – удостоверение за задължително предучилищно образование