Документи

Предоставяни услуги:

     С Решение №704 на Министерски съвет от 05.10.2018 г., правителството одобри пакет от мерки за трансформация модела на административното обслужване.В тази връзка и съгл.чл.28 от Административнопроцесуалния кодекс и чл.16 от Наредбата за администраивното обслужване, Детска градина  „Пролет“ предоставя следните обществени услуги:

• Информация за издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детската градина, извършваща задължително предучилищно образование

•  Издаване на дубликат на документ за степен на образование – удостоверение за задължително предучилищно образование